Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia ofertowe do 30 000 euro

Olsztyn, dnia 24 września 2018r.

Adm. 246 – 11/2018

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty cenowej
w zapytaniu ofertowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) zgodnie z dyspozycją art. 4 pkt 8.

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy papieru toaletowego i środków czystości dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

2. Zamówienie obejmuje:

1/ Sukcesywne dostawy papieru toaletowego i środków czystości zgodnych
z parametrami opisanymi w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

2/ Zamawiający wymaga, aby w dniu dostawy termin przydatności do użytku zaoferowanych produktów wynosił nie mniej niż 6 miesięcy.

3/ Produkty będą dostarczane przez Wykonawcę sukcesywnie, przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z asortymentem wyszczególnionym w formularzu cenowym. Dostawy będą każdorazowo potwierdzane odrębnym zamówieniem, zgodnie z bieżącymi potrzebami zamawiającego.

4/ Zamawiający nie jest zobowiązany w trakcie trwania umowy, do zamówienia całego asortymentu określonego w formularzu cenowym. Rzeczywista ilość zamówionego asortymentu wynikać będzie z realnych potrzeb Zamawiającego
i w związku z tym może ulec zmianie. W razie zmniejszenia przez Zamawiającego ilości zamawianego asortymentu Wykonawca nie będzie mógł domagać się roszczenia z tego tytułu i nie stwarza mu to podstawy do żądania zmiany warunków umowy, w tym także w zakresie ustalonego wynagrodzenia lub cen jednostkowych wskazanych w formularzu cenowym. Zamawiający zobowiązuje się do zakupu produktów w kwocie co najmniej 80% wartości określonej w formularzu cenowym.

5/ Umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu zapytania ofertowego do dnia
31 grudnia 2019r.

 

 

2. GENERALNE ZASADY UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU

1. Ofertę może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie o ile spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.

2. Każdy Oferent może złożyć tylko jedna ofertę.

3. Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy  Prawo zamówień publicznych, otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem zamówienia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie i nie stanowi podstawy do roszczenia sobie prawa ze strony oferenta do realizacji zamówienia.

4. Oferenci uczestniczą w postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt, nie przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od postępowania ofertowego.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.

6. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty.

7. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pani Beata Olszewska pok. nr 12 tel. (89) 522 80 84.

 

3. ZAKRES RZECZOWY OFERTY

1. Ofertę należy przedstawić na druku formularza ofertowego w formie pisemnej,
w języku polskim.

2. Do formularza ofertowego należy dołączyć:

1/ aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność
z oryginałem przez Oferenta.

2/ karty katalogowe produktów lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich wymaganych parametrów wyszczególnionych w opisach produktów
w formularzu cenowym.

3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania
w imieniu Oferenta w zakresie jego praw majątkowych, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na terytorium RP (CEIDG) lub innym dokumencie zaświadczającym
o jej umocowaniu prawnym.

4. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

5. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej w wersji papierowej.

 

4. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1 do dnia 28 września 2018r. do godz. 10.00. Dla ofert przesłanych pocztą lub w inny sposób, liczy się data i godzina dostarczenia do Biura Podawczego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Olsztynie.

2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 Oferta pn. „Dostawa papieru toaletowego i środków czystości dla potrzeb WSA
w Olsztynie” – sprawa nr Adm. 246 – 11/2018

3. Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

 

5. KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął kryterium:

cena (c) – 100%

 

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWIERANIA UMOWY

Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zaprosi Wykonawcę do podpisania umowy.

 

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WYNIKAJĄCY Z ART. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016r. str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

1/ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1;

2/ kontakt do inspektora ochrony danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie: ;

3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym;

4/ odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego;

5/ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia zapytania ofertowego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6/ obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest związany z udziałem w zapytaniu ofertowym;

7/ w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8/ posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9/ nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

DOCXzał 1 formularz cenowy.docx
 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-03-2018
  przez: Marcin Radowiecki
 • opublikowano:
  14-03-2018 09:51
  przez: Marcin Radowiecki
 • zmodyfikowano:
  25-09-2018 14:57
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 4195
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 519797
W tym miesiącu: 109
W tym dniu: 1

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×