Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis

Dz.U.03.221.2193

2006.03.17             zm.wyn.z          Dz.U.2006.45.322                ogólne
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 grudnia 2003 r.
w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)
Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:
 1) do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;
 2) ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;
 3) ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;
 4) ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.
§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:
 1) skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;
 2) skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;
 3) skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;
 4) skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;
 5) skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;
 6) skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;
 7) zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.
2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
 1) budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;
 2) energetyki - 10.000 zł;
 3) transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;
 4) radiofonii i telewizji - 10.000 zł;
 5) publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;
 6) działalności bankowej - 10.000 zł;
 7) ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;
 8) funduszy emerytalnych - 10.000 zł;
 9) funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;
10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;
11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;
12) kasyn gry - 10.000 zł;
13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;
14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;
15) usług pocztowych - 1.000 zł;
16) ochrony osób i mienia - 5.000 zł;
17) usług detektywistycznych - 5.000 zł;
18) obrotu dewizowego - 5.000 zł;
19) prawa celnego - 5.000 zł;
20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;
21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;
22) żywności i żywienia - 1.500 zł;
23) geologii i górnictwa - 1.000 zł;
24) kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;
25) sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;
26) utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;
27) w pozostałym zakresie - 500 zł.
3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:
 1) budownictwa i architektury - 500 zł;
 2) zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;
 3) ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;
 4) gospodarki wodnej - 300 zł;
 5) nieruchomości - 200 zł;
 6) rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;
 7) ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;
 8) cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;
 9) aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;
10) kombatantów - 100 zł;
11) własności przemysłowej - 1.000 zł;
12) zobowiązań podatkowych - 500 zł;
13) prawa celnego - 500 zł.
4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.
5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.
6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.
§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.
§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.
§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.
2. (1) (utracił moc).
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
 

Dz.U.2017.2263

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 27 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(Dz. U. z dnia 6 grudnia 2017 r.)

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 i 1370) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 2193 oraz z 2006 r. poz. 322) wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 2 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) sprzeciwów od decyzji - 100 zł;";

2)    § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.".

§ 2. Różnicę między wysokością wpisu pobranego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1)    w sprawie sprzeciwu od decyzji a wysokością wpisu należnego, określoną w § 2 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem,

2)    od skargi kasacyjnej albo od skargi o wznowienie postępowania a wysokością wpisu należnego, określoną w § 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem

- zwraca się stronie z urzędu.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

informację wytworzył(a): Piotr Grabek
za treść odpowiada: Piotr Grabek
data wytworzenia: 16-06-2010r.

 

 


Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2004
  przez: Piotr Grabek
 • opublikowano:
  20-07-2004 08:53
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  29-05-2018 11:14
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 8858
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 604465
W tym miesiącu: 105
W tym dniu: 1

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×