Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie mediacyjne i uproszczone

Postępowanie mediacyjne i uproszczone


Postępowanie mediacyjne i uproszczone

W celu przyspieszenia postępowania sądowoadministracyjnego ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi Dz. U. 2014 poz. 270 j.t.), wprowadza dwie instytucje prawne - postępowanie mediacyjne i uproszczone.

Postępowanie mediacyjne, którego celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz przyjęcie przez strony ustaleń co do sposobu jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, może być przeprowadzone na wniosek strony (czyli organu lub skarżącego) złożony przed wyznaczeniem rozprawy albo z urzędu.

W postępowaniu tym – prowadzonym przez sędziego lub referendarza sądowego wyznaczonego przez przewodniczącego wydziału – udział biorą strony, a z jego przebiegu spisywany jest protokół, w którym zamieszcza się stanowiska stron, a w szczególności, dokonane przez nie ustalenia co do sposobu załatwienia sprawy.

Na podstawie powyższych ustaleń, organ uchyla lub zmienia zaskarżony akt albo wykonuje lub podejmuje inną czynność stosownie do okoliczności sprawy w zakresie swojej właściwości i kompetencji. Na wydany w wyniku postępowania mediacyjnego akt, można wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia aktu albo wykonania lub podjęcia czynności. Skargę tę sąd rozpoznaje łącznie ze skargą wniesioną w sprawie na akt lub czynność, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne. Jeżeli jednak skarga nie zostanie wniesiona albo zostanie oddalona, sąd umarza postępowanie w sprawie, w której przeprowadzono postępowanie mediacyjne.

Jeżeli natomiast postępowanie mediacyjne nie doprowadzi do ustalenia przez strony sposobu załatwienia sprawy, sprawa podlega rozpoznaniu przez sąd w normalnym trybie.

 

        W postępowaniu uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

Art. 119. Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1)    decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2)    strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3)    przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4)    przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania.

Art. 120.  W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

 Sąd rozpoznający sprawę w trybie uproszczonym może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2004
  przez: Piotr Grabek
 • opublikowano:
  20-07-2004 08:55
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  28-09-2015 11:30
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 10158
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 791438
W tym miesiącu: 23
W tym dniu: 1